Makedonya hakkında gerekli bilgilere ulaşmak için lütfen devama tıklayınız

Resmi adı: Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti (MEYC)

Yerel adı: Republika Makedonija/Makedonya Cumhuriyeti

Konumu: Güneydoğu Avrupa, Balkan Yarımadası

Yüzölçümü: 25.713 km²

Başkent: Üsküp

Bağımsızlık Günü: 17 Eylül 1991.

Ulusal Tatil Günü: 8 Eylül Bağımsızlık Günü

Anayasa: 17 Kasım 1991’de kabul edildi, 20 Kasım 1991’de yürürlüğe girdi

Nüfus: 2.046.209 (2001’de)

Oy verme: 18 yaş ve üzeri Makedon vatandaşları

Etnik Dağılım: Makedon %66.6, Arnavut %22.7, Türk %4, Çingene %2.2, Sırp %2.1, Diğer %2.4 (1994, tahmini)

Diller: Makedonca %70, Arnavutça %21, Türkçe %3, Sırp-Hırvatça %3

Dinler: Doğu Ortodoks %67, Müslüman %30, Diğer %3

Kaynak:CIA World Factbook

Coğrafya

Konumu: Güneydoğu Avrupa’da, Arnavutluk, Yunanistan ve Yugoslavya arasında.

Coğrafi Koordinatları: 41 50 Kuzey, 22 00 Doğu

Yüzölçüm:

toplam: 25.333 km²

kara ile kaplı alan: 24.856 km²

su ile kaplı alan: 477 km²

Kıyaslamalı yüzölçüm: Vermont’tan biraz daha büyük.

Ülke sınırları:

toplam: 748 km

sınırdaş ülkeler: Arnavutluk 151 km, Bulgaristan 148 km, Yunanistan 228 km, Yugoslavya 221 km

Kıyı şeridi uzunluğu: 0 km (karalarla çevrili)

Deniz bilgileri: yok (karalarla çevrili)

İklim: sıcak, kurak yazlar ve güzler ile görece soğuk ve yoğun kar yağışlı kışlar

Arazi: Dağlık alan derin havzalar ve vadilerle kaplı; üç büyük göl var, göllerin her biri bir ülke ile olan sınır bölgesinde; Vardar Nehri ülkenin ortasından geçer.

Belli başlı yükseklikler:

en alçak nokta: Vardar Nehri 50 m

en yüksek nokta: Golem Korab (Maja e Korabit) 2.753 m

Doğal kaynaklar: krom, kurşun, çinko, manganez, tungsten, nikel, düşük-dereceli demir filizi, asbest, sülfür, kereste, sulak alanlar.

Siyasi Sistem

Makedonya yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter bir demokrasidir.Anayasaülkenin en yüksek yasasıdır.

Cumhurbaşkanı beş yıllık bir dönem için halkoyu ile seçilir. Cumhurbaşkanı başbakanı atar. Kabine ya da bakanlar kurulu Sobranje’de salt çoğunluk göre seçilir.

Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanıdevletin başıdır, Cumhuriyeti temsil eder, Makedonya orduları başkomutanıdır ve milli güvenlik konseyine başkanlık eder. Cumhurbaşkanı genel, gizli ve doğrudan seçimle beş yıllık bir dönem için üst üste en fazla iki kez seçilir. Cumhurbaşkanının bazı görevleri şunlardır: Hükümetin kurulması için gerekli işlemleri gerçekleştirmek, büyükelçilerin ve diğer diplomatik görevlilerin atanması ya da görevden alınması ile ilgili kararnameleri hazırlamak; yargıçlar arasında anayasa mahkemesi ve cumhuriyet yargı konseyine üye seçilmesi teklifinde bulunmak; güvenlik konseyi üyelerini atamak, vb.

Cumhurbaşkanı: Branko Crvenkovski

Yürütme

Yürütme gücü başbakan ve bakanlardan meydana gelenhükümettedir. Cumhurbaşkanı başbakanı atar, bu atama meclisin onayına tabidir. Hükümet meclisteki tüm milletvekili sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. Hükümet günlük hükümet işlerini yapar ve meclise karşı sorumludur. Meclise yasa teklifleri sunar ve yasama organınca onaylanan yasa ve düzenlemelerin nasıl uygulanacağını kararlaştırır. Hükümet ayrıca kararnameler hazırlar ve yasaların uygulanması ile ilgili diğer düzenlemeleri gerçekleştirir. Bunlara ek olarak hükümetin anayasa ve kanunlar çerçevesinde kamu görevlilerini göreve atama ya da görevden alma yetkisi vardır. Hükümet bakanlardan ve yasaların belirlediği diğer mülki erkandan oluşur.

Başbakan:Nikola Gruevski

Yasama

Yasama gücüSobranjeadlı 120 üyeli meclistedir. 120 üyenin 85’i doğrudan halkoyu ile, 35’i ise partilerin nispi oy oranlarına göre dört yıllık bir dönem için belirlenir. Meclis Üsküp’te toplanır ve yasalar, önergeler hazırlamak; uluslararası anlaşmaları onaylamak vb. işleri yürütür.

Meclis Başkanı:Nikola Popovskiönderliğindeki Makedonya Sosyal Demokratik Birliği’nin (SDSM)

Yargı

Yargı gücü mahkemelerdedir. 1995 Mahkeme kanununa göre 27 bidayet mahkemesi, 3 temyiz mahkemesi ve bir yüksek mahkeme vardır. Ayrıca üyeleri Sobraine tarafından seçilen bir anayasa mahkemesi de mevcuttur. Mahkemeler özerk ve bağımsızdır. Hakimler anayasa, yasalar ve anayasaya uygun olarak onaylanmış uluslararası anlaşmalara göre karar verirler. Mahkeme tipleri, mahkemelerin görev ve yetki alanları, kuruluşları, fesihleri, örgütlenmeleri ve oluşumları ile izleyecekleri süreçler Sobraine temsilcilerinin 2/3’ünün oyu ile onaylanan bir yasa tarafından belirlenmektedir. Sobraine yargıçların dokunulmazlıklarını da güvence altına alır. Bir yargıcın görev ve yetkileri diğer kamu görevleri ya da siyasi bir parti üyeliği ile kıyaslanamaz. Yargıçların siyasi etkinlikte bulunmaları yasaktır. Makedonya Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi ülkedeki en yüksek mahkemedir ve diğer mahkemelerin yasalarla uyum içinde çalışmalarını sağlar.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir